Obchodní podmínky

Všeobecné obchodní podmínky

Tyto všeobecné obchodní podmínky stanoví základní podmínky, na jejichž základě společnost Spadream s.r.o., se sídlem, Sokolovská 108/48, Praha 8 Karlín, IČ 07247915, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, sp. zn. C 297671 (dále jen "Provozovatel"), umožní zájemcům využití privátního prostoru k relaxaci, který se nachází na adrese: Sokolovská 108/48, Praha 8 Karlín.
Smlouva na využití privátního prostoru k relaxaci je uzavírána výše uvedeným Provozovatelem a klientem, který má o využití prostoru zájem (dále jen "Klient").

Uzavření smlouvy

1) Provozovatel poskytne Klientovi privátní prostor k relaxaci na základě objednávky (rezervace prostoru) učiněné prostřednictvím on-line objednávkového formuláře na webových stránkách www.wellness-spadream.cz, telefonicky nebo emailem.

2) Klient si v rámci objednávky vybere konkrétní rozsah využití privátního prostoru k relaxaci dle aktuální nabídky Provozovatele (dále též "Služba") a vybere si některý z dostupných termínů. Až do odeslání objednávky může Klient zadaná data upravovat. Klient souhlasí s použitím komunikačních prostředků na dálku při realizaci objednávky. Náklady vzniklé Klientovi při použití komunikačních prostředků na dálku v souvislosti s odesláním objednávky a uzavřením smlouvy (náklady na internetové připojení, případně náklady na telefonní hovory) si hradí Klient sám, přičemž tyto náklady se neliší od základní sazby, kterou hradí svému poskytovateli telefonických a datových služeb. Za provedení on-line platby za vybrané Služby nehradí Klient žádné doplňkové platby nad rámec ceny Služby.

3) Příslušná smlouva o využití privátního prostoru k relaxaci je uzavřena okamžikem, kdy Provozovatel potvrdí objednávku učiněnou prostřednictvím on-line objednávkového formuláře, případně potvrdí telefonicky nebo emailem. V této souvislosti bere Klient na vědomí, že jím učiněná objednávka Služby v konkrétním termínu je závazná.

4) Pokud Provozovatel zjistí, že z nějakého opodstatněného důvodu na straně Provozovatele není možné ve vybraném termínu Službu využít, bezodkladně o tomto Klienta vyrozumí a nabídne mu termín náhradní. Nepřijme-li Klient žádný z nabízených náhradních termínů, považuje se tím smlouva za ukončenou a rezervace je stornována.

5) Klient provedením objednávky bere na vědomí, že smlouva se považuje za uzavřenou potvrzením objednávky, kde klient zároveň souhlasí se všeobecnými obchodními podmínkami.

6) Objednávka Klienta je Provozovatelem archivována v elektronické podobě, a to po dobu určenou Provozovatelem, kdy tato doba plyne z doby nezbytné pro vypořádání všech závazků z objednávky plynoucích. V případě žádosti Klienta mu bude obsah objednávky poskytnut.

7) Smluvní vztah mezi Provozovatelem a Klientem se řídí právním řádem České republiky, zejména pak zákonem č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, v platném znění (dále jen "Občanský zákoník"). Smlouva mezi Provozovatelem a Klientem je uzavřena v českém jazyce.

8) Klient si může zakoupit dárkový poukaz / voucher na konkrétní typ služby, který je na dárkovém poukazu  uveden. Dárkový poukaz je unikátní a lze ho využít pouze 1 x. Není proměnitelný zpět na peníze. Dárkový poukaz je přenosný na třetí osobu a má platnost 6 měsíců od data zakoupení. Platnost je řádně uvedena na každém dárkovém poukazu. Po uplynutí této doby, není možné nárokovat jeho využití.

9) Souhlasem s těmito podmínkami klient potvrzuje, že je mu více než 18 let.

Způsoby plateb/platební podmínky

1) K úhradě služby dochází v místě objednané služby před nebo po využití služby a to v hotovosti nebo platební kartou.

2) Po úhradě ceny Služeb obdrží Klient daňový doklad.

Právo na zrušení objednávky/odstoupení od smlouvy/Storno podmínky

Klient bere na vědomí, že vytvořenou objednávku lze v potvrzujícím emailu zrušit  24 hodin před jejím začátkem. Kdykoliv po této době se snažíme minimálně vyjít vstříc změnou rezervace na jiný termín. Pokud tak neučiníte ani telefonicky či emailem a nedostavíte se, bude po vás cena objednávky vyžadována při příští návštěvě Wellness SpaDream nebo Vám bude zaslán příkaz k úhradě objednávky mailem.

Podmínky využívání privátního prostoru k relaxaci a reklamace služeb

1) Provozovatel přenechá Klientovi prostor připravený k jím zvolenému rozsahu Služeb. V případě, že Klient zjistí jakékoliv poškození prostoru, případně jakýkoliv nedostatek v přípravě prostoru pro jím zvolený rozsah Služeb, zavazuje se bezodkladně kontaktovat obsluhu wellness centra. Klient bere na vědomí, že pokud bezodkladně nenahlásí zjištěné zjevné poškození prostoru či nedostatky v přípravě prostoru pro jím stanovený rozsah Služeb, může být jakékoliv následně zjištěné poškození přičítáno zavinění na straně Klienta.

2) Privátní prostor k relaxaci je určen pro soukromé využití omezeným okruhem osob, a to za účelem relaxace a odpočinku. Pořádání jakýchkoliv oslav či společenských akcí je zakázáno, nebude-li s Provozovatelem ujednáno výslovně jinak. Klient zodpovídá za to, že veškeré osoby, které se v prostoru nachází, se budou chovat tak, aby nevznikaly škody na majetku Provozovatele či třetích stran a bere na vědomí, že za jakékoliv takto způsobené škody nese plnou odpovědnost.

3) V případě porušení podmínek využívání privátního prostoru ze strany Klienta či jiných osob v prostoru s jeho souhlasem přítomných, je Provozovatel oprávněn využití Služeb ukončit a Klienta a ostatní přítomné osoby z prostoru vykázat. Reklamaci poskytnuté Služby může Klient uplatnit vůči Provozovateli jak na telefonním čísle +420 723 067 835, tak na e-mailové adrese info@wellness-spadream.cz

4) O podané reklamaci bude Klientovi vystaveno potvrzení. Je-li klientem spotřebitel, reklamace s ním bude vyřešena ihned, ve složitějších případech do tří pracovních dnů, přičemž reklamace vady služeb musí být vyřízena bez zbytečného odkladu, nejpozději do 30 dnů ode dne jejího uplatnění.

5) V případě oprávněné reklamace, kdy vada poskytnuté Služby neznemožnila Klientovi její využití, bude Klientovi poskytnuta přiměřená sleva. V případě oprávněné reklamace, kdy vada poskytnuté Služby zcela znemožnila Klientovi její využití, bude Klientovi vrácena uhrazená cena za Službu. Právo z vadného plnění Klientovi nenáleží, pokud vadu poskytnuté Služby sám způsobil. Pokud byla objednávka vytvořena 1 hodinu a méně před začátkem Služby, Provozovatel si vyhrazuje právo čas objednávky změnit či přesunout (i přes možnost rezervaci dokončit v objednávkovém kalendáři).

Mimosoudní řešení spotřebitelských sporů

1) Klient, kterým je spotřebitel, je oprávněn se v případě sporu s Provozovatelem, který plyne ze vzájemného spotřebitelského vztahu, obrátit se na subjekt mimosoudního řešení spotřebitelských sporů, kterým je pro služby nabízené Provozovatelem Česká obchodní inspekce (www.coi.cz). Předmětné řízení před subjektem mimosoudního řešení spotřebitelských sporů není zpoplatněno (strany si nesou jen vlastní náklady řízení) a jeho smyslem je vyřešení sporu mezi spotřebitelem a Provozovatelem bez nutnosti vynakládat finanční prostředky na soudní řízení. Řízení před subjektem mimosoudního řešení spotřebitelských sporů blíže upravuje zákon č. 634/1992 Sb., o ochraně spotřebitele, ve svých ustanoveních § 20d až § 20m. Další bližší informace lze získat na internetových stránkách České obchodní inspekce. Před zahájením výše uvedeného řízení však doporučujeme vyřešit případný spor smírně přímo s Provozovatelem. Pro řešení případného sporu Provozovatelem a Klientem je možné využít platformu pro řešení sporů on-line nacházející se na internetové adrese https://ec.europa.eu/consumers/odr.

Závěrečná ustanovení

1) Provozovatel je oprávněn tyto Podmínky jednostranně kdykoliv změnit, přičemž změna těchto Podmínek je účinná ke dni jejího vyhlášení, ledaže bude stanoveno jinak. Pro realizované objednávky (rezervace) je rozhodující znění platné ke dni realizace takové objednávky.